výuka - ukázky hodin

Ukázky hodin ve školním roce 2018/19

Exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradě

V uplynulých týdnech navštívili žáci druhého stupně Památník písemnictví v Rajhradě. Součástí návštěvy byla prohlídka kláštera, návštěva moderní expozice o nejstarších památkách českého písemnictví a také o knihtisku.
Takto vidí návštěvu Rajhradu žáci:
Ve čtvrtek 11. dubna jsme byli my, žáci 6. ročníků, v Rajhradě v Památníku písemnictví. O půl deváté jsme dojeli do Rajhradu, a protože nám zbýval čas, šli jsme se nejdříve podívat do místního nádherného barokního kostela. Pak už nás čekal program plný poutavých informací a nečekaných zážitků.
Vydali jsme se na prohlídku kláštera, fotili jsme si vše, co jsme viděli, včetně pávů, kteří se procházeli v klášterní zahradě. Během přestávky jsme se přesunuli do dětského koutku, kde nám Eliška Brtníčková předčítala pohádku.
Druhou polovinu dne jsme trávili v překrásné klášterní knihovně. Zde jsme si povídali o knihách, osahali si materiály, na něž se dříve psaly knihy, a společně vypracovali úkoly spojené s tamní knihovnou.
Po skončení programu jsme si nakoupili suvenýry, podepsali se do návštěvní knihy a pak jsme odjeli autobusem zpět do školy. fotogalerie


Čarodějnické vyučování na Barborce

V úterý 30. dubna naší školou rejdili malé čarodějnice a malí čarodějové, kteří se seznámili s tradicemi a zvyky odehrávajícími se v předvečer svátku svatého Filipa a Jakuba. Procvičovali čaropočty, psali s „Malou čarodějnicí“ a ježibabou z perníkové chaloupky. Předvedli svou čarodějnickou zručnost například létáním na koštěti, koulením křišťálové koule či vařením lektvaru. Odešli čarodějným portálem s písničkou, vlastnoručně vyrobenou čarodějnicí a sladkou odměnou. Příští rok se budeme těšit na shledanou. fotogalerie


Svatba

V pátek 5. dubna byla dolnokounická radnice svědkem tradičního obřadu s netradičním obsazením. Role ženicha, nevěsty a ostatních svatebčanů totiž obsadili žáci 8. ročníku naší základní školy. Ti se rovněž postarali o organizaci celé akce, ať už jde o rozdělení rolí účastníků svatby, zajištění dortu, prstýnků, kytice či šatů pro novomanžele. Vážná atmosféra při samotném svatebním obřadu je dalším důkazem toho, jak zodpovědně osmáci k celé akci přistoupili. fotogalerie
I když se samozřejmě jednalo o neoficiální obřad bez jakýchkoliv právních následků, žákovská svatba si s tou skutečnou v ničem nezadala. Velký dík a uznání proto patří žákům osmého ročníku, kteří se k tématu svatba, jež je součástí osnov občanské výchovy, postavili naprosto perfektně. Až se tito žáci zúčastní skutečného svatebního obřadu, díky páteční „generálce“ mají vynikající průpravu. fotogalerie


Dopravní výchova 4. roč.

Ve středu 10. dubna se žáci 4. ročníků, v tomto školním roce již podruhé, vypravili na dopravní hřiště do Oslavan. Čekalo je nejen opakování pravidel silničního provozu, dopravní značky, křižovatky či jízda zručnosti, ale tentokrát skládali i zkoušku, která se skládala ze dvou částí: teoretické – písemný test, a praktické – jízda po dopravním hřišti ve „cvičném silničním provozu“ pokud možno bez dopravních přestupků. Po jejím zdárném splnění obdrželi průkaz cyklisty. Přejeme všem novým držitelům průkazů cyklisty, aby jejich jízda na kole byla vždy bezpečná a v pořádku. Protože na silnici už to není hra, tam už jde nejenom o zdraví, ale v mnohých případech i o život! fotogalerie


Využití ICT technologií v hodinách Aj

Díky projektu IROP máme možnost v hodinách anglického jazyka využívat i tablety pro výuku. Existuje celá řada online aplikací na procvičování anglických jevů. Co si však žáci oblíbili nejvíce je webová stránka kahoot.com, která jednak rozvíjí jejich znalost jazyka a zároveň podporuje jejich soutěživost. V podstatě jde o online kvíz, kdy učitel na interaktivní tabuli zobrazuje postupně otázky a každý žák sám za sebe odpovídá na svém tabletu ze 4 možností. Jde tu především o správnost, ale v neposlední řadě také o rychlost. Průběžně během kvízu vidí svoje pořadí, což v nich vyvolává ducha soutěžení a aktivitu si náramně užívají. fotogalerie
Eva Karbašová


Přednáška o geologii pro 9. roč.

V úterý 19. ledna se konala přednáška o geologii pro žáky devátých ročníků, kterou si pro nás připravil geotechnik pan Ing. Stanislav Štábl. Pro žáky byla připravena prezentace s vysvětlením jednotlivých pojmů týkajících se vývoje naší planety Země, geologického vývoje a stavby ČR se zaměřením na Dolní Kounice a okolí. Žáci si přednáškou rozšířili všeobecné znalosti o geologii.


Exkurze na městský úřad

Ve čtvrtek 21. února se žáci 4. tříd v rámci učiva vlastivědy vypravili na prohlídku městského úřadu v Dolních Kounicích, při které se mohli seznámit s činností úřadu. Setkali se s paní starostkou a panem místostarostou, prohlédli si obřadní síň a navštívili matriku, jejíž činnost byla pro mnohé velkou neznámou. Na závěr si zašli do kulturně-informačního centra, odkud si na památku odnesli drobné dárečky. Všem, kteří se nám na úřadu věnovali, bychom chtěli poděkovat za pěknou prohlídku a ochotu, s jakou se nám věnovali a trpělivě odpovídali na všetečné otázky. fotogalerie


Seminář tvůrčího psaní

V lednu se v naší škole již podruhé uskutečnilo Krocení literární múzy, tedy semináře tvůrčího psaní. Naši žáci se pokoušeli pod vedením lektorky z Památníku písemnictví v Rajhradě zkrotit vlastní nápady, myšlenky, fantazii, osvojovali si rozmanité techniky tvůrčího psaní, vyzkoušeli si své schopnosti a dovednosti v tematických slohových cvičeních a také se dozvěděli mnohé o metodách, jak psát.


Mikuláš na Barborce

5. 12. 2018 byla na Barborce příjemná atmosféra ve znamení mikulášských tradic. Žáci se střídali ve třídách a každá paní učitelka měla pro ně nachystaný program. Dozvěděli se o tradicích a zvycích tohoto svátku, zazpívali si písničky, vyrobili si andělíčka a den završili čertovskými hrami, kde museli zachraňovat malého čertíka, který zapomněl, jak se čertuje. fotogalerie


Preventivní program - Prevence onkologických onemocnění

Dne 4. 12 proběhl v 9. ročnících tříhodinový preventivní program zaměřený na prevenci onkologických onemocnění. Lektorkou byla studentka pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Bc. Zdeňka Smejkalová, která se touto problematickou zabývá v rámci svého studia. Žáky seznámila s faktory, které mohou zapříčinit vznik rakoviny a především s možnostmi, jak sami mohou ovlivnit vznik této nemoci. Dívky byly podrobně poučeny, jak provádět samovyšetření prsu, a chlapci o samovyšetření varlat. Přednáška byla zaměřena zejména na spojitost mezi správnou životosprávou a vznikem různých druhů onkologických onemocnění. Žáci se dověděli, které potraviny mohou zapříčinit vznik rakoviny a další faktory a riziková chování, která mohou tuto nemoc způsobit.


Projekt Záložka do knihy - 7. roč.

Naše škola se letos zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Projekt už devátým rokem organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Žáci sedmých ročníků vytvořili různými technikami v hodinách výtvarné a pracovní výchovy záložky, které jsme poslali jejich spolužákům do slovenských Rakús. Ze Slovenska k nám na oplátku dorazily záložky od slovenských žáků. Výměnu záložek jsme s dětmi využili také k poznávání slovenské kultury a jazyka. Děti doplnily záložky osobním přátelským dopisem. fotogalerie


Exkurze za zdravým životním stylem

1. 11. 2018 jsme se žákyněmi 9. ročníku navštívily prodejnu zdravé výživy Schůzka 7.13 v Dolních Kounicích. Učivo životosprávy mají žáci zařazeno v ŠVP v rámci předmětu výchova ke zdraví. Majitelka prodejny paní Salátová nás seznámila se sortimentem přímo v prostorách prodejny. Doporučila žákyním nejvhodnější snídaně, svačiny a pobavily jsme se o potravinách, které by měly být součástí jejich jídelníčku. Cílem exkurze bylo seznámit dívky s použitím a zařazením zdravých potravin do jejich jídelníčku a vytvořit tak zdravé stravovací návyky.


Projekt 100 let republiky ve 3.B

V pátek 26. října jsme si připomněli 100. výročí vzniku ČSR. Povídali jsme si o tom, co těmto událostem předcházelo a jak se lidem za první republiky žilo. Seznámili jsme se s osobností T. G. Masaryka, shlédli video s dobovými záběry, vysvětlili jsme si význam a důležitost státních symbolů. Poslechli jsme si československou hymnu a zazpívali oblíbenou písničku T. G. Masaryka Ach synku, synku. Nakonec jsme republice k narozeninám napekly dorty – škoda, že byly jen namalované a my nemohli ochutnat. fotogalerie


Čj - Beseda se spisovatelkou

Žáci devátých a osmých tříd se zúčastnili přednášky Osudové ženy, kterou připravila Martina Bittnerová. Autorka nám poutavě přiblížila nevšední osudy dvou nejznámějších spisovatelek, Karoliny Světlé a Boženy Němcové. Dozvěděli jsme se, jak žili lidé v 19. století, jaké měli dětství, přátele, jak to bylo s jejich vzděláním a s vazbou Boženy Němcové na Dolní Kounice prostřednictvím dolnokounického rodáka Jana E. Helceleta. fotogalerie


Angličtina 8. roč.

V rámci výuky angličtiny v 8. ročníku žáci zpracovávali miniprojekt na téma Slovní zásoba. Jednalo se o kartu slovních okruhů na vybrané téma. Žáci měli za úkol nashromáždit slovní zásobu daného tématu a rozdělit ji na jednotlivé oblasti podle společných rysů. Procvičili si tak a upevnili stávající slovní zásobu, obohatili se i o nové výrazy. Práci doplnili dle svých možností i graficky. fotogalerie
Hana Svobodová


Projektový den - Svatý Václav

K významnému výročí Dne české státnosti a svátku sv. Václava jsme se rozhodly dětem třetích ročníků tento den přiblížit. Celý den děti zpracovávaly úkoly ohledně tohoto významného dne. Byly seznámeny s osobností sv. Václava a pověstmi o době, ve které žil. Zpracovávaly pracovní listy, kreslily a vyráběly, zpívaly písně, hrály zábavné hry. fotogalerie Tento projektový den se velmi vydařil a dětem se líbil. fotogalerie_3.A, fotogalerie_3.B
učitelky 3. ročníku


Dopravní výchova 4. roč.

V pátek 21. září se žáci 4. ročníku zúčastnili dopravního kurzu, který se už tradičně koná na Dopravním hřišti v Oslavanech. Kurz je určen právě pro žáky, kteří v letošním roce dosáhnou věku 10 let, a tudíž budou moci vyjet na silnici bez doprovodu dospělé osoby. Žáci se seznámili s pravidly silničního provozu - značky, křižovatky, výbava kola apod., na dopravním hřišti si své vědomosti vyzkoušeli ve „cvičném silničním provozu“ a své umění jízdy na kole si ověřili při jízdách zručnosti. K příjemně strávenému dopoledni přispělo nejen pěkné počasí, ale i šikovnost a zájem všech žáků, kteří vše zdárně zvládli. fotogalerie


Ukázky hodin ve školním roce 2017/18

Čarodějnice na Barborce

Barborka - 30. 4. 2018: Čarodějnice se na Barborce rozlétly už od desáté hodiny. Pro zpestření výuky se žáci 1. a 2. ročníku střídali po třídách a každá paní učitelka si pro ně nachystala program. Naučili se zpívat píseň Pět ježibab, dozvěděli se o tradicích a zvycích filopojakubské noci, hráli hry a čarodějnici si i vyrobili. Za každou splněnou disciplínu získali známku na své čarodějnické vysvědčení. Den se nám vydařil a žáci odcházeli spokojeni a plni zážitků domů. fotogalerie


Návštěva synagogy

V pátek 20. dubna 2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili divadelního představení v synagoze v Dolních Kounicích. Součástí vystoupení byla soutěž, kde vybraní žáci odpovídali na otázky, co všechno vědí o životě a historii židovského národa. Vystoupení i soutěž byla velmi pěkná. Děti se tak mohly blíže seznámit s nelehkým obdobím, kterým si prošli obyvatelé židovského národa v období 2. světové války. Poděkování patří všem účinkujícím za zajímavě zpracovaný příběh „O Josefovi“, ale i za překvapení v podobě cen pro soutěžící a malých dárků pro všechny diváky. fotogalerie


Dopravní výchova 4. roč.

Ve čtvrtek 12. dubna se obě čtvrté třídy vydaly do Oslavan otestovat svoje znalosti z dopravní výchovy, ale také zručnost, obratnost a schopnosti. 4.B třída začala dopoledne v učebně s lektorkou, která s dětmi zopakovala to, co už znaly jednak z hodin minulé lekce uskutečněné na podzim, ale také z výuky ve škole. Procvičily si křižovatky, pravidla chování na silnici a splnily test, který byl nutný k získání průkazu cyklisty. V další části dopoledne se vyměnily s dětmi ze 4.A, které mezitím zvládaly křižovatky na cvičném hřišti před školou prakticky. Po okruhu jezdili nejdřív chlapci, zatímco dívky se cvičily v jízdě zručnosti. Ta spočívala v projíždění slalomu mezi tyčemi, přičemž bylo nutné ukazovat směr odbočování rukou a nespadnout z kola. Za jízdy musely děti také vzít z misky míček a přesunout jej do jiné nádoby opodál. V závěru bylo nutné projet úzkou štěrbinou mezi dvěma tyčemi a následně předat kolo dalšímu cyklistovi. K jízdě zručnosti také patřila velmi pomalá jízda v úzkém pruhu, jejímž cílem bylo sice jet co nejpomaleji, ale zároveň nespadnout z kola. Potom se dívky a chlapci vyměnili. Na závěr je nutné říct, že všechny děti byly úspěšné a získaly tak průkaz cyklisty a mohly se vydat na zpáteční cestu do své školy. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Dne 6. 3. 2018 vybraní žáci osmého ročníku navštívili Odborné učiliště Cvrčovice, kde v rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji byli seznámeni se základy vysévání. Žáci si vše také prakticky vyzkoušeli při vysévání hlávkového salátu. V letošním roce nás čekají ještě dvě návštěvy ve Cvrčovicích, jarní s ukázkou sázení a podzimní zaměřená na sklizeň.


Občanská výchova - 8. roč.

V pátek 2. března zažil Městský úřad v Dolních Kounicích netradiční událost. Žáci osmého ročníku se v rámci předmětu občanská výchova proměnili ve svatebčany a zúčastnili se svatebního obřadu. Vše bylo připraveno jako na skutečnou svatbu – ženich, nevěsta, svědkové, svatebčané, paní matrikářka a v roli oddávající paní starostka. Po ukončení oficiální části následovalo pohoštění – svatební dort a přípitek. Celá akce byla velmi zdařilá a ukázala žákům osmých tříd, jak by jednou mohl vypadat jejich životní krok. fotogalerie
Martin Bublák a Eva Karbašová


Výuka plavání 2. a 3. roč.

V únoru jsme úspěšně ukončili povinný plavecký výcvik a můžeme říct, že letošní plavci byli skuteční vodomilové. Připojujeme fotogalerii k nahlédnutí. fotogalerie


Projektová hodina Aj

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla v 8. a 9. ročníku projektová hodina anglického jazyka s rodilou mluvčí z Kanady. Žáci měli možnost vyzkoušet si své komunikační dovednosti v praxi, kdy jim rodný jazyk nepomůže. Angela byla velmi milá s velmi hezkou výslovností a žáci neměli problém s porozuměním. Aktivně se zapojovali do aktivit, které pro ně připravila. Myslím si, že si tuto hodinu užili a většina z nich by její návštěvu ráda zopakovala.
Eva Karbašová


Beseda s právníkem 9. roč.

V úterý 20.února proběhla v devátých ročnících beseda s právníkem JUDr. Petrem Živělou. Beseda byla zaměřena na trestní zodpovědnost náctiletých. Řešila se problematika sociálních sítí, distribuce a užívání drog, sexuální problematika a další okrajová témata jako např. týrání zvířat. Žáci také měli prostor na své dotazy týkající se právnických rad a zkušeností. Dozvěděli se také reálné příklady trestných činů, které pan Živěla ve své právnické praxi řešil. fotogalerie


Čtenářská dílna 5.B

V letošním roce věnujeme jednu z hodin českého jazyka „čtenářské dílně“. Žáci si podle vlastního výběru čtou knihu půjčenou ze školní knihovny nebo svou vlastní. Pro čtení si už o přestávce vyberou a připraví ve třídě pro ně nejvhodnější a nejpohodlnější místečko. Na začátku hodiny je vždy krátký rozhovor, pak se žáci uvelebí na svém místě a přibližně 20 – 25 minut se věnují tichému čtení. Po uplynutí doby se pokračuje v rozhovoru, který se už týká přímo děje v knížce. Po přečtení celé knihy je vypracován Čtenářský list, ve kterém žáci prokáží znalost obsahu přečtené knihy.
A ti, co rádi čtou a současně by chtěli někomu pomoci, se mohou dobrovolně zapojit do projektu „Čtení pomáhá“ (www.ctenipomaha.cz). Projekt už běží několik let a je určen žákům základních škol a studentům. fotogalerie
Božena Šafářová


Hodiny pracovní výchovy

Naše škola je jedna z mála základních škol, která má ve svém vzdělávacím programu zahrnutou výuku praktických činností ve školní dílně v rámci předmětu pracovní výchova a svět práce. Naše dílna byla před rokem nově vybavena ručním nářadím. Žáci devátého ročníku se učí pracovat také s ručním elektrickým nářadím (vrtačka, bruska). fotogalerie


Kroužek Angličtiny

V kroužku Aj pro první a druhý ročník využíváme spoustu písniček, pohybových her, pracovní listy a interaktivní tabuli k osvojování prvních slovíček. Nyní se zabýváme především slovní zásobou blížících se Vánoc a zimy. Na přiložených fotografiích děti připojují slovíčka ke správným obrázkům, počítají s interaktivní tabulí do stovky a zpívají oblíbené písničky vítací i loučící se s postavičkami Sue a Jacka. Oblíbeným místem k hrám je především koberec. Kroužek navštěvuje celkem 17 dětí. fotogalerie


Exkurze - Hvězdárna a planetárium Brno

Dne 1. 12. 2017 jsme s žáky 5. ročníku navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně. Exkurze byla uspořádaná v rámci výuky přírodovědy, ve které se probírá učivo o vesmíru. V úvodní části programu jsme se seznámili s orientací na večerní obloze, podívali se na nejnápadnější hvězdy, souhvězdí a tělesa naší soustavy. Vypravili jsme se až za hranice sluneční soustavy. V další části jsme zhlédli program s názvem Astronaut, ve kterém jsme se vydali na dobrodružnou cestu vesmírem. Společně jsme nejen nahlédli na palubu raketoplánu, ale také jsme se dozvěděli informace o nácviku stavu beztíže. Nakonec jsme měli možnost seznámit se s tím, jak obtížné je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze Země obnáší. Spolu s úžasnými zážitky jsme si na památku dovezli i řadu suvenýrů. fotogalerie


Návštěva ČOV v Dolních Kounicích

V pátek 24. 11. se žáci obou osmých ročníků účastnili exkurze do ČOV v Dolních Kounicích. Přišli si prohlédnout, jak probíhá čištění vod v praxi a doplnili tak svoje teoretické poznatky z hodin chemie a přírodopisu. Za provázení po venkovních částech čističky i srozumitelný výklad děkujeme panu Karlu Grégrovi. fotogalerie
Jana Navrátilová, vyučující CH v 8. ročnících


Výchova ke zdraví 9. roč.

Exkurze za zdravým životním stylem
V listopadových dnech jsme se žáky 9. ročníku navštívili prodejnu zdravé výživy Schůzka 7.13 v Dolních Kounicích. Učivo životosprávy mají žáci zařazeno v ŠVP v rámci předmětu výchova ke zdraví. Nejdříve nás majitelka prodejny paní Salátová seznámila se sortimentem přímo v prostorách prodejny a pak jsme se přesunuli do zadní části obchodu, kde jsme se v příjemném prostředí posadili a povídali jsme si o možnostech použití jednotlivých potravin a o jejich vlivu na naše zdraví. Měli jsme možnost ochutnat několik výrobků, které jsou v prodejně k dispozici a také nám paní majitelka připravila lahodný pokrm uvařený ze surovin, které prospívají našemu zdraví. Dostali jsme k dispozici k nahlédnutí spoustu kuchařských knih a domů jsme si odnesli i několik receptů, které by si žáci mohli doma připravit sami. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s použitím a zařazením zdravých potravin do jejich jídelníčku a vytvořit tak dětem zdravé stravovací návyky.


Přírodověda v 5.B - skupinová práce

Žáci ve skupinách vytvářeli miniprojekty na téma Planety sluneční soustavy. Jejich úkolem bylo zjistit si a vhodným způsobem zpracovat několik základních informací o dané planetě. Nakonec každá skupina prezentovala svou práci před celou třídou. Všechny práce jsou velmi pěkné. Žáci si na nich dali hodně záležet. Do miniprojektu nebyla zařazena naše Země. Ta přijde na řadu v dalších hodinách přírodovědy. fotogalerie


Beseda s myslivci - 4. roč.

V pátek 10. 11. na naši školu zavítali manželé Vejrostovi, aby všechny čtvrťáky seznámili se svým velkým koníčkem - myslivostí. Naučili nás poznávat lesní zvěř a porozumět způsobům jejího chování, informovali o práci myslivců, myslivecké hantýrce, způsobech lovu a nutnosti ochrany lesa. Svůj výklad doplnili ukázkami mnoha pomůcek - trofejí, vycpaných zvířat, vábniček. Každý čtvrťák dostal i malou pozornost - pracovní sešit plný krásných obrázků, doplňovaček a her. Na závěr našeho setkání proběhl i kvíz o věcné ceny. Přednáška se nám velmi líbila. Děkujeme manželům Vejrostovým a těšíme se na další spolupráci. fotogalerie
Jana Navrátilová


Dopravní výchova 4. roč.

V pátek 6. 10. 2017 jeli žáci čtvrtých ročníků na dopravní hřiště do Oslavan. Hned na začátku byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. V učebně dopravní výchovy na interaktivní tabuli byla připravena teoretická část – například znalost dopravních značek, křižovatky, bezpečnost na silnici a v jejím okolí a jiné potřebné znalosti. V praktické části jsme absolvovali jízdu na kole na dopravním hřišti vybaveném nejenom dopravními značkami, ale také semaforem a zábavnou jízdu zručnosti, kdy bylo nutné projet osmičku mezi dvěma úzkými čarami, dále slalom i s ukazováním odbočení rukou a nejnáročnější zřejmě bylo uchopit za jízdy kuželku a přemístit ji jinam. Pro mnohé nebylo snadné projet na závěr mezi dvěma tyčemi, které byly hodně blízko u sebe a tvořily jakousi úzkou lávku. Všichni žáci jízdu zručnosti nejenom zvládli, ale také si ji hodně užili. Myslím, že dopoledne na dopravním hřišti se všem líbilo nejenom pro krásné slunečné počasí, které nám vydrželo po celé dopoledne. fotogalerie


Kouzlíme v 1.B

Na konci září jsme měli celý den tematickou výuku zaměřenou na různé experimenty, které si můžete vyzkoušet i doma. Žáci si udělali pokusy, při kterých rozptýlili spektrum barev, napsali si tajné písmo, zkusili si kouzlo s větvičkou jírovce maďalu, vyrobili si bublifuk a provedli spoustu dalších zábavných pokusů. Odcházeli příjemně naladěni na nadcházející víkend. fotogalerie